Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład 8 edycja. Potężne miliony dla Ziemi Częstochowskiej

  • To kolejny dowód na to, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera Polaków i naszą Ziemię Częstochowską – komentuje Poseł Szymon Giżyński 

 

Powiat częstochowski otrzymał prawie 129 mln zł

 

Powiat Częstochowski: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024 S na odcinku Skrzydlów – Adamów, gmina Kłomnice – 1 500 000 zł

Gmina Blachownia: budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej w gminie Blachownia – 6 930 000 zł; budowa infrastruktury sportowej w gminie Blachownia – 1 980 000 zł

Gmina Dąbrowa Zielona: przebudowa dróg gminnych oraz mostu na terenie Gminy Dąbrowa Zielona – 5 206 000 zł; modernizacja infrastruktury społecznej poprzez przebudowę strażnicy oraz zakup samochodu i wyposażenia dla jednostek OSP w gminie – 1 530 000 zł

Gmina Janów: przebudowa drogi gminnej Śmiertny Dąb – Janów – 6 300 000 zł; przebudowa drogi gminnej Okrąglik – Śmiertny Dąb – 2 000 000 zł

Gmina Kamienica Polska: przebudowa drogi w Rudniku Wielkim ul. Brzozowa – 3 800 000 zł, termomodernizacja budynków gminnych przy ul. Marii Konopnickiej 12 w Kamienicy Polskiej oraz przy ul. Częstochowskiej 165 w Osinach – 1 980 000 zł; przebudowa drogi gminnej w Wanatach ul. Spokojna – 3 325 000 zł

Gmina Kłomnice: modernizacja ujęcia wody w Garnku – 1 425 000 zł; budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kłomnice ul. Nieznanicka i Zdrowska – 6 650 000 zł

Gmina Koniecpol: modernizacja dróg w Koniecpolu: ul. Chrząstowska, Partyzantów i Tarchalskiego oraz część ul. Szkolnej 2 000 000 zł; rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem z drogą dojazdową – 6 000 000 zł

Gmina Konopiska: przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w Rększowicach – 2 000 000 zł; rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną w Rększowicach – 6 120 000 zł

Gmina Kruszyna: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią ścieków w Lgocie Małej – etap II 8 075 000 zł

Gmina Lelów: przebudowa dróg w gmienie – 7 250 000 zł; uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową, I etap – 750 000 zł

Gmina Mstów: przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mstowie, filia w Kucharach – 4 500 000 zł; przebudowa i rozbudowa budynku dla Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobyłczycach – 2 000 000 zł

Gmina Mykanów: budowa i modernizacja dróg gminnych – 1 999 750 zł; rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną w Rybnej – 7 000 000 zł

Miasto i Gmina Olsztyn: przebudowa dróg Zrębicach – 2 000 000 zł; budowa basenu w Olsztynie, etap II – 8 000 000 zł

Gmina Poczesna: budowa kanalizacji sanitarnej w Nieradziea etap II – 7 995 000 zł; budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej 1 – 994 000 zł

Gmina Przyrów: przebudowa i rozbudowa pomieszczeń szkoły w Przyrowie – 1 190 000 zł; budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej w Gminie Przyrów – 6 600 000 zł; zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Przyrowie – 467 000 zł

Gmina Rędziny: rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie – 6 860 000 zł; budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, ul. Lipówka w Rudnikach – 1 540 000 zł

Gmina Starcza: przebudowa dróg gminnych – 7 993 566 zł

 

 

Powiat kłobucki otrzymał ponad 86 mln zł

 

Powiat Kłobuck: poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Kłobuckim – 2 000 000 zł; przebudowa drogi powiatowej nr 2042 S, Truskolasy, ul. Dębieczna – 8 000 000 zł;

Gmina Kłobuck: budowa „łącznika’ ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku oraz przebudowa odcinka ul. Strażackiej Łobodnie – 8 000 000 zł, remont dwóch mostów w Rybnej i Borowiance – 950 000,00 zł

Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie: rozbudowa sieci wodociągowych na terenach gmin: Blachownia, Kłobuck, Konopiska, Miedźno i Olsztyn – 1 805 000 zł

Gmina Krzepice: rozbudowa budynku OSP w Zajączkach Drugich 1 000 000 zł; budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Krzepice –7 000 00 0 zł

Gmina Lipie: budowa PSZOK w Lipiu – etap I 1 995 000 zł; modernizacja oczyszczalni ścieków w Lipiu, etap I – 6 000 000 zł

Gmina Miedźno: rozbudowa drogi gminnej w Kołaczkowicach Dużych – 7 950 000 zł

Gmina Opatów: modernizacja budynku remizy OSP na centrum kultury w Opatowie – 1 820 000 zł; budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów – 6 170 000 zł

Gmina Panki: budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy– 712 500 zł; przebudowa dróg gminnych Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki oraz budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków – 7 600 000 zł; Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pankach, etap II – 1 425 000 zł

Gmina Popów: modernizacja oczyszczalni ścieków w Popowie – 6 000 000 zł; modernizacja placówek oświatowych w gminie– 2 000 000 zł

Gmina Przystajń: poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń – 6 992 000 zł; modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim – 497 250 zł; wdrożenie inteligentnego systemu sterowania siecią oświetleniową – 495 000 zł

Gmina Wręczyca: przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Borowe ul. Długa oraz Czarna Wieś ul. Młyńska –8 000 000 zł

 

Powiat Lubliniecki otrzymał pond 62 mln zł

 

Powiat Lubliniecki Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Lublinieckim wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru transportowego na potrzeby SP ZOZ w Lublińcu – 8 000 000 zł; termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej 'Zameczek’ w Lublińcu – 2 000 000 zł

Gmina Boronów: rozbudowa ulicy Chabrowej, Kwiatowej, Łąkowej i Jaśminowej w Boronowie – 4 750 000 zł; rozbudowa Parku Gminnego w Gminie Boronów, Etap II – 4 230 000 zł

Gmin Ciasna: odwodnienie terenu dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej od lasu do Potoku Jeżowskiego w Ciasnej – 1 700 000 zł

Gmina Herby: modernizacja drogi powiatowej – 3 500 000 zł; budowa drogi rowerowej i chodnika w Lisowie – 2 000 000 zł; budowa i przebudowa dróg gminnych w Olszynie – 2 500 000 zł

Gmina Kochanowice: ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Kochcicach i Ostrowie – 7 600 000 zł

Gmina Koszęcin: budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach – 630 000 zł; budowa trasy rowerowej na odcinku Koszęcin-Wierzbie – 4 500 000 zł; modernizacja dróg w gminie – 2 850 000 zł

Gmina Lubliniec: przebudowa odcinka drogi gminnej, ul. Plebiscytowa w Lublińcu z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym – 2 000 000 zł

Gmina Pawonków: przebudowa dróg gminnych Draliny – Lisowice – Andrzejów – 8 000 000 zł

Gmina Woźniki: modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w gminie – 6 000 000 zł; budowa instalacji fotowoltaicznych przy budynkach gminnych oraz budowa sieci wodociągowej – 2 000 000 zł