Archiwum kategorii: Blog

Polsko-ukraińska współpraca w dziedzinie rolnictwa

19 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego z zastępcą ministra rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy Tarasem Kaczką.

W trakcie rozmów wiceministrowi Sz. Giżyńskiemu towarzyszyli: Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach Krzysztof Niemczuk, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tadeusz Łączyński, a także eksperci, przedstawiciele MRiRW oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Spotkanie było kontynuacją rozmów ministra J.K. Ardanowskiego z wiceministrem T. Kaczką, przeprowadzonych w Berlinie w styczniu br.
Podczas spotkania w Warszawie wiceministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy potwierdzili zainteresowanie rozwojem dwustronnych kontaktów w dziedzinie rolnictwa. Uczestnicy rozmów stwierdzili, że bliskość geograficzna, podobny potencjał ludnościowy i występująca po obu stronach wola wspólnych działań, stanowią dobrą podstawę do zacieśniania współpracy.
Wiceministrowie podkreślili też, że stosunki polsko-ukraińskie w odniesieniu do kwestii rolnych są na tyle intensywne i obejmują tak wiele aspektów współpracy, w tym w tak ważnej dziedzinie, jak wzajemna wymiana handlowa, że konieczne jest prowadzenie pogłębionego i otwartego dialogu, jak też bieżące wyjaśnianie pojawiających się problemów.
W trakcie spotkania omówione zostały najważniejsze zagadnienia z zakresu polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. Zdaniem rozmówców, szczególny potencjał wzrostu jest widoczny w zakresie wzajemnej wymiany handlowej dotyczącej towarów rolno-spożywczych. Sekretarz stanu Sz. Giżyński potwierdził gotowość strony polskiej do kontynuacji dialogu z partnerami ukraińskimi, zaznaczając jednocześnie, że istotnym elementem współpracy są identyfikacja ograniczeń i utrudnień występujących w wymianie handlowej oraz podejmowanie działań, celem ich eliminacji.
W tym kontekście Główny Lekarz Weterynarii B. Konopka przedstawił postulaty związane z kwestiami dostępu do rynku ukraińskiego dla niektórych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z Polski. W szczególności podkreślił, że polskie firmy są zainteresowane kontynuacją dostaw mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) na rynek ukraiński i wyraził nadzieję, że będą one możliwe na podstawie nowego wzoru świadectwa międzynarodowego, z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez stronę polską. Wyjaśniono, że rozmowy w sprawie zmian we wzorze świadectwa Ukraina prowadzi bezpośrednio z Komisją Europejską. Ponadto szef polskiej służby weterynaryjnej ponowił istotny dla Polski postulat dotyczący uznania przez stronę ukraińską regionalizacji terytorium Polski w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF).
Omówiono też kwestię uzgodnienia wzorów świadectw weterynaryjnych na wybrane produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty mięsne.
Wiceministrowie Sz. Giżyński oraz T. Kaczka podkreślili też wolę kontynuacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy, w strefie buforowej, wzdłuż granicy z Polską. Program ten, podobnie jak w latach poprzednich (od 2012 r.) , będzie współfinansowany ze środków UE. W celu przekazania Ukrainie środków UE na refundację kosztów kwalifikowalnych na realizację programu, konieczne jest podpisywanie umowy międzynarodowej między Polską a Ukrainą. Strony wyraziły nadzieję na szybkie podpisanie takiej umowy na kolejne lata.
Rozmowy bilateralne zostały poprzedzone spotkaniem, zorganizowanym z inicjatywy strony ukraińskiej, z przedstawicielami samorządu rolniczego oraz polskich organizacji branżowych sektora rolno-spożywczego. Spotkanie to odbyło się w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, w Warszawie.
Podczas spotkania reprezentanci polskiej branży rolno-spożywczej wyrazili swoje obawy związane z niektórymi aspektami importu towarów ukraińskich do Polski. Uzyskali też odpowiedzi na pytania dotyczące stosowanych na Ukrainie wymogów i norm w produkcji rolnej. Strona ukraińska podkreślała, że w związku z dostosowywaniem prawa do standardów UE, ukraińskie rolnictwo stosuje w produkcji standardy unijne.
Ukraina jest jednym z priorytetowych krajów we współpracy w dziedzinie rolnictwa dla Polski. Jest pierwszym odbiorcą produkcji rolno-spożywczej z Polski wśród krajów pozaunijnych (wg danych za 11 miesięcy 2019 r.).
Wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek ukraiński w 2018 r. wyniosła ponad 483 mln EUR, podczas gdy w ciągu 11 miesięcy 2019 r. już 540,7 mln euro. Głównymi towarami eksportowanymi na rynek ukraiński były produkty używane do karmienia zwierząt (ok. 9% polskiego eksportu rolnego na Ukrainę), czekolada i przetwory zawierające kakao, przetwory spożywcze oraz sery i twarogi. Od stycznia do listopada 2019 roku z Ukrainy sprowadziliśmy towary o wartości 654,1 mln euro, przede wszystkim makuchy i olej sojowy.

Kolejna szkoła pod nadzorem ministra

Minister Jan Krzysztof Ardanowski, w obecności sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego i zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin Krzysztofa Soski29 stycznia 2020 roku podpisał Porozumienie o przekazaniu do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół rolniczych wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.
Przejęcie szkoły

W związku z tym, od 1 stycznia 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się dla tej szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny. Przejęcie kolejnej szkoły, tym razem na terenie województwa zachodniopomorskiego, stanowi uzupełnienie ogólnokrajowej sieci resortowych szkół rolniczych.

– Chcemy, żeby te szkoły stanowiły pewnego rodzaju kościec, szkielet kształcenia w zawodach rolniczych i zawodach pokrewnych. Zawód rolnika jest zwodem bardzo trudnym. Wymagania stawiane w tej chwili rolnictwu są coraz wyższe. Bez odpowiedniego przygotowania zawodowego rolnik nie poradzi sobie z prowadzeniem nowoczesnego gospodarstwa – podkreślił minister Ardanowski.

Minister powołując się na dotychczasowe doświadczenia w zarządzaniu szkołami resortowymi, zaznaczył, że coroczna ich oferta jest różnicowana w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz predyspozycji i zainteresowań młodzieży. Podobnie i przejmowana szkoła w Szczecinie wykorzystując swój potencjał kadrowo-dydaktyczny, stanie się ośrodkiem edukacji odpowiadającym na tego rodzaju oczekiwania.

– Wiedza wyniesiona z doświadczeń rodziców, dziadków jest już niewystarczająca. Zarówno do rolnictwa, jak i ogrodnictwa wchodzą nowe techniki i technologie, wszystko to co nazywamy rolnictwem precyzyjnym. Podejmowanie decyzji coraz częściej wspomagane jest przez sztuczną inteligencję, satelity, drony. Stosowane jest precyzyjne nawożenie i środki ochrony roślin tylko w takich ilościach, jakie są niezbędne, tak aby chronić jednocześnie środowisko. To wszystko wymaga niezbędnej specjalistycznej wiedzy – dodał szef resortu rolnictwa.

– Te placówki, które ministerstwo przejmuje i będzie przejmować mają być najlepszymi szkołami rolniczymi w Polsce. Widać, że zainteresowanie szkołami przejmowanymi przez resort wyraźnie rośnie, a to oznacza, że rośnie zaufanie do kształcenia w nich – podkreślił minister Ardanowski.

W ogólnokrajowej sieci resortowych szkół rolniczych są już 54 szkoły.

za minrol.gov.pl

Wiceminister Szymon Giżyński przewodził rozmowom polsko-kurdyjskim

Sekretarz stanu Szymon Giżyński spotkał się 15 stycznia 2020 roku z minister rolnictwa i zasobów wodnych Rządu Regionalnego Kurdystanu Republiki Iraku Begard Dlshad Shukralla. Delegacji z Kurdystanu towarzyszył chargé d’affaires Republiki Iraku w Rzeczypospolitej Polskiej Hussein Mansoor Hussein Al-Safi oraz pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Ziyad Raoof. Po stronie polskiej w rozmowach uczestniczył główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono stan i perspektywy rozwoju polsko-kurdyjskiej i polsko-irackiej współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Wiceminister Giżyński wskazał na dobre historyczne doświadczenia w relacjach dwustronnych, wyrażając jednocześnie oczekiwanie na przeniesienie kontaktów na poziom gospodarczej współpracy. Strona polska zadeklarowała przy tym gotowość udzielenia stronie kurdyjskiej szerokiego zakresu wsparcia naukowo-eksperckiego przez instytuty nadzorowane przez MRiRW.

Rozmowy poświęcone były także działaniom na rzecz zwiększenia wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. Omówiono m.in. kwestie finalizacji weterynaryjnych świadectw zdrowia dla pasz, mięsa drobiowego i wołowego, eksportowanych do Iraku, a także utrudnienia odnotowywane w eksporcie produktów pochodzenia roślinnego na rynek iracki.

Intensyfikacji kontaktów handlowych w ramach współpracy polsko-kurdyjskiej w obszarze rolnictwa będą również sprzyjały działania podejmowane przez Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w tym misje przyjazdowe i wyjazdowe dla firm z sektora rolno-spożywczego czy też uczestnictwo w wydarzeniach targowo-wystawienniczych. W tym kontekście wiceminister Giżyński zachęcił stronę kurdyjską do aktywnego udziału w targach AGRO SHOW w Bednarach, POLAGRA FOOD w Poznaniu i AGROTECH w Kielcach. Okazją do zapoznania się z szeroką ofertą polskich rozwiązań stosowanych w produkcji rolnej będą tegoroczne międzynarodowe targi rolnicze „Polagra Premiery”, w której weźmie także udział delegacja pod przewodnictwem minister Begard Dlshad Shukralla.

Minister Begard Dlshad Shukralla z dużym uznaniem odniosła się do polskich osiągnięć w dziedzinie rolnictwa. Strona kurdyjska wyraziła zainteresowanie skorzystaniem z polskich doświadczeń w zakresie produkcji rolnej, a także promocji i sprzedaży artykułów rolno-spożywczych. Zachęciła ponadto polskie firmy do realizacji inwestycji w sektorze rolnym w Republice Kurdystanu, deklarując preferencyjne warunki dla zainteresowanych podmiotów.

za minrol.gov.pl

Szef okręgu PiS uczestniczył w powiatowym opłatku

10 stycznia 2020 roku wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, prezes Częstochowskiego Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości uczestniczył w spotkaniu opłatkowo-noworocznym członków PiS powiatu częstochowskiego. Gości powitała gospodyni spotkania poseł Lidia Burzyńska. W spotkaniu uczestniczyli europoseł Jadwiga Wiśniewska, senator Ryszard Majer i poseł Mariusz Trepka.

 

fot. Bartosz Półrolnik

Noworoczne spotkanie Terenowego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Lublinieckiego

4 stycznia 2020 roku, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Szymon Giżyński uczestniczył w noworocznym spotkaniu Terenowego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Lublinieckiego.  Wśród zaproszonych gości, powitanych przez gospodarza spotkania posła Andrzeja Gawrona obecni byli, między innymi: europoseł Jadwiga Wiśniewska,  posłowie Lidia Burzyńska, Mariusz Trepka i Wojciech Szarama, senator Ryszard Majer, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, wiceprezes KRUS Artur Warzocha, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Alicja Janowska, nadleśniczy Lasów Państwowych w Koszęcinie Adam Chudzik.

 

Poseł Andrzej Gawron z szacunkiem podziękował członkom organizacji za pracę na rzecz rozwoju środowiska PiS. Odniósł się do wartości rodzinnych, katolickich i patriotycznych, które spajają i tworzą siłę całej społeczności PiS Ziemi Lublinieckiej.  Europoseł Jadwiga Wiśniewska składając życzenia zdrowego i szczęśliwego nowego roku zachęcała gorąco do konsolidacji sił przy wyborach na prezydenta Polski, w maju 2020 roku.

Wiceminister Szymon Giżyński w swym przemówieniu podkreślił rolę lidera lublinieckiej organizacji PiS posła Andrzeja Gawrona, fakt zaprezentowania w wyborach samorządowych 2018 roku przez lubliniecki PiS nowej jakości politycznej w postaci  profesjonalnej oferty reprezentującej młodą, prawicową, patriotyczną lubliniecką inteligencję; gremialne zwycięstwo na Ziemi Lublinieckiej w wyborach do Europarlamentu europoseł Jadwigi Wiśniewskiej i wreszcie w ostatnich wyborach do polskiego Parlamentu skonstruowanie na Ziemi Lublinieckiej przez posła Andrzeja Gawrona płaszczyzny supremacji opcji śląskiej ponad politycznymi podziałami. Poseł Szymon Giżyński wskazał również, że tak opisany potencjał organizacyjno-polityczny musi okazać się zdecydowanym atutem na rzecz zwycięstwa prezydenta Andrzeja Dudy w najbliższych majowych wyborach.

 

Rondo im. bp. Franciszka Musiela

KONOPISKA. Piękna uroczystość o charakterze religijno-patriotycznym odbyła się 23 grudnia2019 roku w Konopiskach. Uczestniczył w niej wiceminister rolnictwa i rozwoju, poseł Szymon Giżyński.

ójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek oraz Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Sebastian Ciastek byli głównymi organizatorami  uroczystości z okazji 40. rocznicy Odprawienia Pierwszej Mszy Św. w Sanktuarium Krzyża Świętego w Rększowicach przez bp. Franciszka Musiela. Uroczystość została  połączona z nadaniem ronda w Rększowicach  im. bpa Franciszka Musiela. Jej punktem kulminacyjnym była Msza Święta w Sanktuarium Krzyża Świętego w Rększowicach, koncelebrowana, w której licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy. W Eucharystii wziął udział wiceminister rolnictwa i rozwoju, poseł Szymon Giżyński.

Spotkanie świąteczno-noworoczne częstochowskiego środowiska Prawa i Sprawiedliwości

3 stycznia 2020 roku częstochowskie środowisko PiS, na czele prezesem Zarządu Okręgu PiS regionu częstochowskiego, posłem Szymonem Giżyńskim, powitało Nowy 2020 Rok. Błogosławieństwo Boże przybyłym gościom (na spotkaniu obecnych było blisko 190 osób) przekazali: metropolita częstochowski abp Wacław Depo, podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski i duszpasterz środowisk patriotycznych ks. Ryszard Umański.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Szymon Giżyński, składając życzenia, podkreślił wagę spójności środowiska i wzajemnej życzliwości, które pomagają z sukcesem kroczyć w przyszłość dla dobra Ojczyzny. – Za nami kilka ważnych sukcesów, począwszy od wyborów do Parlamentu Europejskiego, przez wybory samorządowe, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło największą liczbę radnych, oraz wybory do Sejmu. Przed nami najważniejsze zadanie – wybór prezydenta Polski. I tu musimy mobilizować wszystkie siły, aby uzyskać zwycięstwo, bo ono będzie gwarancją dalszych dobrych zmian w naszej Ojczyźnie – mówił poseł Szymon Giżyński. Podkreślił jednocześnie wagę odbudowy roli Częstochowy jako miasta Duchowej Stolicy Polski. – Tu o wsparcie naszych działań i modlitwę w tej intencji prosimy Kościół, bez którego nie podźwigniemy się z obecnej cywilizacyjno-kulturowej zapaści, jaką Częstochowie narzuca rządząca kolejną kadencję koalicja SLD-PO – stwierdził poseł Szymon Giżyński, kierując swój głos w stronę przybyłych na uroczystość Kapłanów.
Serdeczności przybyłym gościom złożyli także: europoseł Jadwiga Wiśniewska, poseł Lidia Burzyńska, poseł Andrzej Gawron, poseł Mariusz Trepka, senator Ryszard Majer i wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.
Spotkanie miało miejsce w hotelu „Arche”. Warto podkreślić, że poseł Szymon Giżyński doprowadził do stworzenia transparentnych warunków pod decyzje administracyjne władz samorządowych, dotyczących możliwości budowy i jej kontynuacji – tegoż hotelu przy ul. Oleńki w Częstochowie.
Spotkanie zorganizował Częstochowski Komitet Prawa Sprawiedliwości, pod kierunkiem sekretarza Okręgu Grażyny Matyszczak.

GAW
Zdjęcia Rafał Magdziarz