Archiwum kategorii: Blog

Poseł Szymon Giżyński uczestniczył w modlitwie w intencji bohaterów wojennych

 

KŁOBUCK

  1. Dni Długoszowskie w Kłobucku 22 września 2019 roku podsumowano uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. świętych Marcina i Małgorzaty,  w intencji bohaterów wojennych, koncelebrowaną przez proboszcza ks. płk. dr Wiesława Korpetę.  W Eucharystii uczestniczył wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński. Po Mszy Świętej na murach świątyni odsłonięto tablicę upamiętniają 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, którą ufundowało Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” w Kłobucku.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, w swym przemówieniu skierowanym do organizatorów i mieszkańców Kłobucka, akcentował charyzmaty dotyczące regionu kłobuckiego, przejawiające poszanowaniu kultu Jana Długosza, proboszcza parafii w Kłobucku w latach 1434-1448 , kronikarza dziejów Polski, który sfinansował w 1465 r. rozbudowę kościoła oraz świętych Marcina i Małgorzaty oraz bohaterstwa polskich żołnierzy walczących pod Mokrą.

 

 

Wiceminister Szymon Giżyński odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego do leśników

Podczas dorocznej pielgrzymki  wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego do leśników na Jasną Górę .

Szymon Giżyński, . „Polscy leśnicy gospodarują i dbają o powierzone im obszary z troską o środowisko i przekazanie naszego przyrodniczego dziedzictwa następnym pokoleniom – pisze do leśników premier Morawiecki – Wiem, że udział w pielgrzymce jest wyrazem osobistego zaangażowania w pielęgnowanie dziedzictwa naszej Ojczyzny, wyrosłej na chrześcijańskich fundamentach. Polscy leśnicy od lat udają się na Jasną Górę, by polecać ważne sprawy opiece Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszystkim uczestnikom życzę, by doświadczenie wspólnej pielgrzymki przyniosło nowe siły w codziennej służbie na rzecz naszych obywateli”.

23. Pielgrzymce Leśników 21 września uczestniczyło około 6 tys. pielgrzymów . Na doroczna modlitwę pod hasłem: „Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem” przybyli pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, przedstawiciele ruchów ekologicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wraz z nimi przybyli: minister środowiska Henryk Kowalczyk i dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

I Biesiada Jesienna Kół Gospodyń Wiejskich w Popowie

Na wspólne biedowanie z Paniami z KGW gminy Popów przybyli 20 września 2019 roku wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński z małżonka oraz senator Ryszard Majer. Gości i wszystkich uczestników spotkania przywitali gospodarze – szefowa gminnych KGW Teresa Żurawska i wójt Jan Kowalik.
Wiceminister Szymon Giżyński i senator Ryszard Majer dziękując za zaproszenie przekazali Paniom wiele słów uznania za ich trud pielęgnowania polskich tradycji i prace na rzecz lokalnych społeczności.
Podczas spotkania swoje wokalne talenty zaprezentowali członkowie Zespołu Folklorystycznego ,,Popowiaczaki” – na cod zień uczniowie z Rębielic Królewskich oraz zespół ,,Jutrzenka” z KGW Popów i ,,Rębielanki” z KGW Rębielice Królewskie.
Spotkanie przebiegło w ciepłym i serdecznym klimacie, o co zadbali gospodarze Biesiady.

Spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej ds. ASF w Częstochowie

W dniu 16 września 2019 r. w Częstochowie odbyło się spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej ds. ASF, której ze strony Polski przewodniczył sekretarz stanu w MRiRW, Szymon Giżyński, a ze strony Republiki Czeskiej, wiceminister ds. rolnictwa i przemysłu żywnościowego Jindrich Fialka. Ponadto, w spotkaniu udział wzięli Główni Lekarze Weterynarii obydwu państw.

 

Spotkanie miało charakter roboczy i miało na celu na przygotowanie, w pierwszej kolejności, wspólnego stanowiska Polski i Republiki Czeskiej w zakresie zwalczania ASF w Unii Europejskiej. Dalszym etapem będzie prezentacja tego stanowiska podczas najbliższego spotkania Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej + 5 w Pradze w dniach 3-4 października 2019 r, celem uzyskania poparcia pozostałych państw uczestniczących  w spotkaniu i przekazania go Komisji Europejskiej.

Mając na uwadze, że problem ASF dotyka coraz większej liczby państw, zarówno należących do Unii Europejskiej, jak i tych spoza (m.in. sąsiadujące z Polską Rosja, Ukraina, Białoruś), Polska i Czechy są zdania, że dotknięte przypadkami ASF państwa powinny nie tylko móc liczyć na wsparcie finansowe UE, ale także obligatoryjnie stosować pewne, określone jednolicie i sprawdzone wcześniej, procedury zwalczania tego wirusa,  aby jego rozprzestrzenianie zostało zminimalizowane, a nawet całkowicie powstrzymane. Regulacje powinny zapewniać, aby niezbędne działania zostały podjęte odpowiednio szybko i aby stosowane metody nie były nieodpowiednie i nieskuteczne. W tym zakresie, współpraca z Republiką Czeską jest wyjątkowo cenna, gdyż jest to obecnie jedyne państwo członkowskie UE, które potrafiło sobie skutecznie poradzić z wirusem ASF.

Zdaniem obydwu stron obecność wirusa ASF w środowisku naturalnym (u dzików) zwiększa zagrożenie dla gospodarstw utrzymujących świnie. Dziki stanowią kluczowy rezerwuar i wektor tej choroby. Z tego powodu działania państw członkowskich UE powinny być nakierowane, w szczególności, na redukcję populacji tego gatunku zwierząt. W zakresie zarządzania populacją dzików Wiceministrowie Rolnictwa podkreślili konieczność ustalenia jasnych zasad zwalczania ASF u dzików w oparciu o konsekwentną, systematyczną redukcję ich populacji – jako narzędzie eliminacji wirusa ASF ze środowiska naturalnego. Konieczne jest ustalenie jasnego, wspólnego, dyrektywnego i obligatoryjnego stanowiska KE i państw członkowskich odnośnie traktowania redukcji populacji dzików jako priorytetowego środka zwalczania ASF.

Ponadto wykrycie wirusa u świń powoduje nałożenie restrykcji handlowych określonych przepisami Unii Europejskiej. Dotychczasowe wieloletnie doświadczenie wskazuje jednak, że niektóre restrykcje nie mają bezpośredniego wpływu na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby, natomiast powodują znaczne utrudnienia w funkcjonowaniu hodowli świń na dotkniętych obszarach. Wielkość obszarów objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF powinna być ustalana adekwatnie do zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby, a regulacje handlowe w obrębie stref zagrożonych winny uzyskać bezpieczny, ale i bardziej pragmatyczny wymiar.

W dalszej kolejności Polska i Czechy zidentyfikowały konieczność szerszego wsparcia finansowego ze strony Komisji Europejskiej działań związanych ze zwalczaniem ASF.
Od 2014 r. działania związane ze zwalczaniem tej choroby w coraz większym stopniu obciążają budżety tego państwa, w którym są bezpośrednio realizowane. Jest oczywistym faktem, że podejmowane działania w konkretnym państwie Unii Europejskiej zabezpieczają pozostałe terytorium UE wolne od choroby, zatem pośrednio dotyczą wszystkich państw członkowskich UE. W tym kontekście, w imię zasad solidarności i współdziałania, należy zapewnić zwiększenie współfinansowania UE działań mających na celu zabezpieczenie przed możliwością przedostania się wirusa ASF na tereny obecnie wolne do tej choroby. Konieczne jest także pełniejsze wsparcie KE działań państw członkowskich UE: związanych z bioasekuracją gospodarstw oraz odstrzałem dzików na ustanawianych przez KE obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem przypadków lub ogniska ASF.

W tym kontekście poruszono również kwestie związane z uproszczonym sposobem wyliczania przez Komisję Europejską poziomu współfinansowania przez UE programów weterynaryjnych, w tym na zwalczanie ASF. Polska i Czechy są zgodne, że w związku z wyliczaniem kosztów jednostkowych w oparciu o dane EUROSTAT dotyczące wynagrodzeń w państwach członkowskich, obecny sposób wyliczania tych kosztów wymaga przemodelowania zapewniającego analogiczne traktowanie kosztów na każdym poziomie UE.

Wiceministrowie obu państw byli zgodni co do faktu, że wystąpienie ASF w każdym państwie członkowskim powoduje powstanie w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym niekorzystnej sytuacji na rynku wieprzowiny. Skutkami obciążani są uczestnicy rynku, w tym rolnicy utrzymujący świnie oraz cała krajowa branża wieprzowiny. W związku z tym należy zachęcić Komisję Europejską do analizy dostępnych narzędzi wsparcia tych podmiotów oraz pilnego przedstawienia wyników tej analizy w celu określenia konieczności wypracowania nowych mechanizmów pomocowych.

Strona polska zaproponowała zintensyfikowanie współpracy pomiędzy wytypowanymi instytutami badawczymi w Polsce i Republice Czeskiej na rzecz wzmożenia prac dotyczących epidemiologii ASF ze szczególnym uwzględnieniem behawioryzmu dzików, jako głównego wektora i rezerwuaru wirusa ASF w środowisku.

Strona czeska potwierdziła wolę współpracy naukowej, jak i dalszych działań na forum Unii Europejskiej, które skłoniłyby Komisję do uznania redukcji populacji dzików za obligatoryjną metodę walki z ASF oraz wyasygnowania środków na walkę z tą chorobą dla państw już dotkniętych problemem oraz tych, które w każdej chwili mogą zostać nim dotknięte. Według strony polskiej dowody naukowe dotyczące zachowania się dzików w środowisku powinny stać się argumentem dla stanowczych rekomendacji administracyjnych KE w rzeczonym zakresie.

Marszałek Senatu w Częstochowie

17 września w auli Uniwersytetu Częstochowskiego miało miejsce spotkanie Pana Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z mieszkańcami Częstochowy. Panu Marszałkowi towarzyszyli wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński oraz senatorowie Ryszard Majer i Artur Warzocha. Pan Marszałek przyjechał, aby promować kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Senatu.

UROCZYSTOŚCI POD MOKRĄ

1 września 2019 roku, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Mokrej w gminie Miedźno uczczono bitwę wojsk polskich z niemieckim najeźdźcą. W uroczystości uczestniczył wiceminister rolnictwa i rozwoju wis, poseł Szymon Giżyński.

Poseł Szymon Giżyński miał zaszczyt odczytać list od Pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego  skierowany do mieszkańców i uczestników obchodów. Wiceminister Szymon Giżyński w asyście senatora Artura Warzochy złożył wieniec pod Pomnikiem Ofiar Napaści Niemiec na Polskę.

Wiceminister Szymon Giżyński na Festynie ,,Solidarności”

 

7 września wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński, na zaproszenie Zarządu  częstochowskiej ,,Solidarności” uczestniczył w dorocznym Festynie Rodzinnym, zorganizowanym dla członków ,,solidarności” i ich rodzin . Spotkanie integracyjne odbyło się na strzelnicy w Kochcicach.
Mimo deszczu atmosfera jak zawsze była serdeczna i ciepła. Gości powitał przewodniczący Zarządu Jacek Strączyński.
Zdjęcia Janusz Mazur

Podczas otwarcia XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński i prezes KRUS Aleksandra Hadzik przekazali na ręce prezesa OSP Koniecpol Stary Jarosław Duś i burmistrza miasta i gminy Koniecpol Ryszarda Suligi torbę pierwszej pomocy medycznej.

XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie

Za co powinniśmy być wdzięczni polskiej wsi?

Z takim pytaniem zwrócił się do gości i wystawców XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. I stwierdził, że polskiej wsi należy być wdzięcznym za gwarancję bezpieczeństwa żywnościowego.

31 sierpnia 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie, zorganizowanej przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Gościem honorowym był minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Panu Ministrowi towarzyszył wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, częstochowski poseł na Sejm RP Szymon Giżyński.

Wystawę tradycyjnie otworzył minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. – Dobrze, że po żniwach, z początkiem września, już od wielu lat spotykamy się u stóp Pani Jasnogórskiej po to, żeby poprzez Jej ręce dziękować Bogu za to, że On pobłogosławił, a ziemia plon wydała – powiedział minister Ardanowski. Zadał jednocześnie fundamentalne pytanie: Za co powinniśmy być wdzięczni polskiej wsi? – Bardzo często przedstawiany jest banalny i powtarzalny obraz wsi, który sprowadzany jest do oczywistej bardzo ciężkiej i trudnej pracy. Ale to jest wielkie uproszczenie, bo polskiej wsi należy przede wszystkim dziękować za bezpieczeństwo żywnościowe państwa. Bo mamy co jeść i mamy znakomitej jakości żywność, i to w ogromnej ilości. I może dlatego, że mamy tak dużo żywności przestaliśmy ją szanować. W Polsce marnuje się 30 procent żywności. To jest grzech przeciwko Stwórcy. To jest również głupota ekonomiczna – powiedział minister Ardanowski. Podkreślił, że polska żywność jest chętnie kupowana w innych krajach. – W ubiegłym roku Polska sprzedała żywność o wartości ponad 30 miliardów złotych. Chcielibyśmy jej więcej eksportować, ale trzeba pamiętać, że w krajach, które mogą płacić za zakup jest nadmiar produktów spożywczych i rolnych – stwierdził minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa zapewniał, że rząd będzie nadal pomagał rolnikom, których w tym roku dotknęła klęska suszy. Zapowiadał realizację nowych projektów, w tym podstawowego, czyli budowę zbiorników retencyjnych i infrastruktury, które łagodziłby skutki suszy. Minister Jan Krzysztof Ardanowski oznajmił, że powstaje Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, w którym zaprezentowany zostanie cały dorobek historii, kultury przedsiębiorczości polskiej wsi. Całe jej dziedzictwo cywilizacyjne.

Tradycję Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich i Krajowej Wystawy Rolniczej pięknie uwypuklił biskup Edward Białogłowski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy. Przypomniał, że Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie swój początek mają w roku 1982, Wystawa Rolnicza swą historią sięga już 110 lat.

Wiceminister Szymon Giżyński, mówiąc o planach dotyczących przyszłości polskiego rolnictwa, stwierdził, że nie trzeba ich ani formułować, ani koncypować. – Plany te wynikają z możliwości, które stwarzamy od czterech lat. Kontynuując to, co było dobrego wcześniej, uzupełniamy program dla rolnictwa o nowe elementy. Czyni to przede wszystkim minister Jan Krzysztof Ardanowski, który jest rewelatorem polskiego rolnictwa. Nie dlatego, że odkrywa rzeczy nowe, ale dlatego, że realizuje to, co nasza opozycja totalna określa jako oczywiste. Nie ma lepszej recenzji i pochwały. Bo jeśli wdraża się rzeczy oczywiste, które poprzednicy przez zgoła dwadzieścia lat odkładali w niebyt – to należy temu tylko przyklasnąć. I te oczywiste rzeczy dopiero rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego realizuje. Dotyczy to szeregu ułatwień dla rolników. Mogą oni obecnie wyjść ze swoimi produktami, nie obawiając się ani policjantów, ani straży miejskiej, którzy zarekwirowaliby ich towar i jeszcze okraszali ich mandatami. A dodam, że nie we wszystkich krajach funkcjonują tak przyjazne rolnikom rozwiązania. Otwieramy szerokie bramy dla spółdzielczości rolnej, dla grup producenckich. Ta siła rolnictwa wynika ze wspólnych działań, a nasze zmierzają do uregulowania reguł rynku, do sprawiedliwego w nim udziału polskich rolników. Jak powiedział pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, państwo nie zastępuje, ale stwarza warunki i pomaga. Otwiera przestrzeń. A witalność, operatywność i siła polskich rolników sprawi, że znakomitą falą wejdą oni w tę przestrzeń i znakomicie nad nią zapanują – powiedział wiceminister Szymon Giżyński.   

Po zwiedzeniu wystawy uczestnicy uroczyście przemaszerowali na Jasną Górę w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa z udziałem Mażoretek. W Auli Jana Pawła II odbyła się konferencja, podczas której wręczono odznaczenia Prezydenta RP, „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”, medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Również zostały podsumowane finały wojewódzkich konkursów, takich jak: „Agroliga 2019”, „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” oraz „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”. Konferencję uświetnił występ artystyczny Kapeli Góralskiej „Wróble”.

Rolnictwo to perła narodowej gospodarki

Z takim przesłaniem do Miedźna, w powiecie kłobuckim, przybył premier rządu polskiego Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu towarzyszył wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński.

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził gospodarstwo Urszuli i Andrzeja Chudaszków w Miedźnie. Prowadzą oni olbrzymią hodowlę 1000 sztuk trzody chlewnej oraz 50 sztuk bydła oraz uprawiają 110 hektarów ziemi, na której sieją zboże i kukurydzę. Na spotkanie z premierem Morawieckim przybyli mieszkańcy wsi i witali go z wielką serdecznością.

Podczas konferencji prasowej premier Morawiecki podkreślił, że polski rząd nie zostawi rolników w chwilach nieurodzajów i klęsk. – Silne polskie rolnictwo i silna polska wieś to jest nasz interes narodowy. Rząd Rzeczypospolitej, który mam zaszczyt reprezentować, zrobi wszytko, aby polski rolnik mógł się rozwijać. W tym roku ponownie nawiedziła nas susza, i oczywiście, w tym, tak jak w ubiegłym roku, nie zostawimy rolnika bez wsparcia. Przypomnę, że na likwidowanie suszy w 2018 roku polski rząd przeznaczył ponad 2,2 miliardy złotych. Dla porównania powiem, że podobna susza była w 2015 roku (za rządów PO i PSL – przyp. red.). Ówczesny rząd przekazać na niwelowanie skutków suszy 400 milionów złotych, czyli ponad pięć razy mniej niż nasz rząd – mówi premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, wraz z ministrem Ardanowskim i wiceministrem Szymonem Giżyńskim pracują nad tym, jak zapobiegać skutkom kolejnych susz. – I po to powstał program małej retencji, na który przeznaczyliśmy prawie pół miliarda złotych. Zachęcam do korzystania z niego – mówił premier. Wspomniał także o innych mechanizmach rządu uruchomionych dla dobra rolnika, w tym o „Planie dla wsi”, czyli dopłatach do akcyzy na paliwo rolnicze, zwiększonych do 100 litrów na hektar, dopłatach do hodowli zwierząt oraz otwarcia rolniczego handlu detalicznego, tak korzystnego dla drobnych rolników. – Ten program ma skrócić drogę od pola do stołu i zlikwidować nadmierne pośrednictwo w przetwórstwie rolnym. Moim marzeniem, obok reindustrializacji przemysłu, jest to, aby rolnictwo, perła polskiej gospodarki, mogło się rozwijać z coraz większym rozmachem i zdobywać zagraniczne rynki oraz skutecznie konkurować w innych krajach. Wiemy, że praca rolnika jest ciężka, ale jest ona też święta. Dla nas polscy rolnicy są chlubą i radością – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Wiceminister rolnictwa, poseł Szymon Giżyński, dziękując Premierowi za wizytę w regionie częstochowskim podkreślił jego rolę w budowaniu dobrego i przyjaznego klimatu wokół rolnictwa.

– Pan Premier skoncentrował zadania polskiego rządu wokół wielkich pryncypiów, czyli polskiej ziemi oraz rolnictwa jako nadrzędnego polskiego interesu narodowego i cywilizacyjnego dobra. Pan premier Mateusz Morawiecki ma osobistą zasługę w tym, że z myślenia o polskim rolnictwie stworzył codzienną metodologię pracy rządu, w kategoriach solidaryzmu i ustawicznej pracy dla dobra rolnika i Polaków – mówił wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński. Powiedział o konkretnych działaniach skierowanych do polskiego rolnika, czyli budowie giełdy rolno-spożywczej w powiecie częstochowskim, w gminie Rędziny, w pobliżu lotniska w Rudnikach.

– Minister rolnictwa i minister energetyki doszli do porozumienia w postaci bardzo ważnej umowy, która będzie już niedługo finalizowana na poziomie inwestorskim i centralnym szczeblu pomiędzy Regionalnym Funduszem Gospodarczym w Częstochowie a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Dzięki tej współpracy powstanie nowego typu giełda rolno-spożywcza, która swym dobrodziejstwem obejmie wszystkie branże związane z rolnictwem, przetwórstwem i przechowywaniem produktów spożywczych. Będziemy ją budować w zgodzie z intencjami, które podyktował nam sam Pan Premier. Zabezpieczy ona możliwości interwencyjne na polskim rynku i skutecznie będzie konkurować z kapitałem zagranicznym, któremu kilkadziesiąt lat temu pozwolono na zdominowanie polskiego rynku rolnego. Planowana giełda to szansa dla polskiego rolnictwa, którą już dostrzegli polscy rolnicy zrzeszeni w różnych konsorcjach, jak na przykład w Krakowie. Przyjechali oni do Częstochowy, aby rozmawiać o przyszłej współpracy. To wielkie, pionierskie przedsięwzięcie będzie pierwszym przykładem tego typu giełdy w kraju, wokół której najpierw lokalnie, a potem regionalnie i w ogólnokrajowej perspektywie będziemy budować gospodarkę rolną, Za nami pójdą inni, bo zastosujemy prekursorskie rozwiązania. A będziemy mogli to zrealizować dzięki praktycznemu, gospodarskiemu i pryncypialnemu widzeniu spraw rolnictwa polskiego przez Premiera Mateusza Morawieckiego – podsumował wiceminister Szymon Giżyński.

Premier Mateusz Morawiecki wraz z parlamentarzystami odwiedził także jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie. Swoją wizytę zakończył w Mokrej, gdzie pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Niemieckich wraz z parlamentarzystami oddał cześć poległym żołnierzom oraz zamordowanym przez oprawców. Za przygotowanie wizyty odpowiadał gospodarz gminy Miedźno, wójt Piotr Derejczyk.